Algemene voorwaarden

Om prijs, product en onderlinge concurrentie gezond te houden, willen wij u dringend verzoeken uw verkoopprijs niet lager te stellen dan op 90% van onze adviesprijs. Lagere verkoopprijzen kunnen uitsluitend in overleg en voor een bepaalde termijn gehanteerd worden (bijvoorbeeld een kortingsactie gedurende tien dagen). Op al onze aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn de Algemene voorwaarden van Baby Case BV van toepassing.

 

Algemene Voorwaarden voor niet-consumentenovereenkomsten (B2B)

Artikel 1 Definities

 1. Verkoper: Baby Case B.V. (KvK-nummer: 371 46 953, Btw-identificatienummer: NL820247686B01), de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden
 2. Koper: de ontvanger van een offerte en wederpartij bij de overeenkomst, niet zijnde een consument
 3. dag: een kalenderdag

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, hierna “(de) Algemene Voorwaarden”, zowel op het aanbod van Verkoper en de aanvaarding ervan als op de daardoor tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod de Verkoper heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken, dat de Koper zich verenigt met toepasselijk verklaring van deze Algemene Voorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijk verklaring van eigen inkoopvoorwaarden.
 3. De overeenkomst komt óók tot stand op het moment dat Verkoper begint met de uitvoering daarvan.
 4. Indien in de acceptatie voorbehoudingen of wijzigingen t.o.v. het aanbod worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien de Verkoper aan de Koper schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen van het aanbod in te stemmen.
 5. Een samengesteld aanbod verplicht Verkoper niet tot levering van een deel van de in de offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 3 Wijzigingen

 1. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Koper en Verkoper zijn overeengekomen.
 2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
 3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing is.

Artikel 4 Kwaliteit en omschrijving

 1. De Verkoper verbindt zich jegens de Koper om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte omschreven.
 2. De Verkoper verbindt zich jegens de Koper goederen te leveren, die:
 3. van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn;
 4. zoveel als mogelijk gelijk zijn aan eventuele monsters, of modellen, die door de Verkoper en/of de Koper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt;
 5. de prestaties (capaciteit, volume, afwerking enz.) leveren, zoals in de offerte omschreven.

Eventuele afwijkingen geven Koper niet het recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

 1. De Verkoper staat er voor in, dat de goederen geschikt zijn voor normaal gebruik en dat de goederen vrij zijn van gebreken die aan dit normale gebruik in de weg staan. De Verkoper garandeert niet de geschiktheid voor (enig) ander gebruik of doel waarvoor de Koper de goederen wil bestemmen, zelfs niet, indien dit gebruik of doel aan de Verkoper kenbaar is gemaakt.

Artikel 5 Verzending, levering en risico-overgang

 1. De goederen zullen door de Verkoper bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze(n) als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde goederen een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Een eventuele leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke de Verkoper door overmacht is verhinderd aan zijn (leverings)verplichtingen te voldoen.
 3. De Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering dan is Verkoper gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Koper.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Koper over op het moment waarop goederen in de macht van de Koper worden gebracht. De goederen worden geacht in de macht van Koper te zijn gebracht op het moment dat deze ter beschikking worden gesteld op de in lid 1 bedoelde plaats(en), ook in geval van opslag als bedoeld in lid 3.

Artikel 6 Eigendomsovergang en -voorbehoud

 1. 1. Behoudens het gestelde in artikel 4 en de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de Koper overgaan bij aflevering.
 2. Zolang de Koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de Verkoper zich het eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de Koper over, zodra de Koper aan al zijn verplichtingen jegens de Verkoper heeft voldaan.
 3. Indien er gerede twijfel bij de Verkoper bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Koper, is de Verkoper bevoegd de bezorging van goederen ingevolge artikel 4 lid 1 uit te stellen, totdat de Koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De Koper is aansprakelijk voor de schade die de Verkoper door deze vertraagde aflevering lijdt.
 4. Door Verkoper geleverde goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren of er aan derden enig ander recht op te verlenen. De Koper verplicht zich op eerste verzoek van Verkoper mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de Koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
 5. De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Verkoper veilig te stellen; de Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Verkoper te bewaren en de geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, water- en ontploffingsschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Verkoper ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Verkoper gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Koper zich er jegens Verkoper bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn, daaronder begrepen het vestigen van een pandrecht.
 6. Indien derden beslag willen leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om Verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 7. Voor het geval Verkoper zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Verkoper en door Verkoper aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verkoper zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 7 Einde overeenkomst bij aanhoudende overmacht

 1. Indien de Verkoper door overmacht voor een periode langer dan twee maanden de verplichtingen uit de overeenkomst tot levering niet kan nakomen, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 2. Voor zoveel Verkoper ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8 Garantie, klachtrecht en verjaring

 1. De Verkoper garandeert tegenover de Koper, voor de duur van de garantieperiode als vermeld in de orderbevestiging, dat de goederen de eigenschappen bezitten die nodig zijn voor normaal gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Koper zelf te verifiëren of de te leveren goederen geschikt zijn voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die aldaar daaraan gesteld worden. De garantieperiode is te allen tijde beperkt tot maximaal de duur van de fabrieksgarantie.
 2. De Verkoper staat niet in voor ander gebruik dan normaal gebruik, ook niet als de Koper een (voorgenomen) bijzonder gebruik kenbaar heeft gemaakt of een bijzonder gebruik is overeengekomen.
 3. Er is geen garantie indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Koper en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Verkoper, de Koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden verwerkt of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Verkoper geen invloed op kan uitoefenen.
 4. Er is ook geen garantie indien er sprake is van normale slijtage; indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud; in geval van oververhitting door centrale of andere verwarming, extreme warmte, extreme koude of extreme droogte; indien de goederen voor ander dan huishoudelijk gebruik worden bestemd; in geval van onoordeelkundig gebruik en / of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing; bij van buiten komend onheil, zoals, maar niet beperkt tot, blikseminslag, stroomuitval, storm- en waterschade; bij verkleuren of afwijkingen van ondergeschikte aard die technisch niet te voorkomen zijn en volgens het handelsgebruik algemeen worden aanvaard.
 5. Het aankoopbewijs c.q. de orderbevestiging geldt als dwingend bewijs met betrekking tot de (aanvang van de) garantie.
 6. De Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk op het moment dat de goederen hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Koper – ten minste – te onderzoeken of kwaliteit en / of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken, zichtbaar én niet zichtbaar, dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen tien dagen na levering, schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Verkoper in staat is adequaat te reageren. De Koper dient Verkoper in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 7. Indien de Koper tijdig klaagt, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overig bestelde goederen.
 8. Indien van een gebrek later dan vermeld in lid 6 melding wordt gemaakt, dan komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 9. De aansprakelijkheid van de Verkoper is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkige zaak of tot vervanging van die zaak of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van de Verkoper.
 10. In het geval van een ongegronde klacht komen de kosten die daardoor zijn ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Verkoper daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Koper.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Indien Verkoper aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is geregeld.
 2. Verkoper is niet aansprakelijk voor gevolgschade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot verlies van inkomsten, winst, overeenkomsten, gegevens, ongeacht waaruit deze schade voortvloeit en ongeacht waardoor deze is veroorzaakt. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet wanneer de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper.
 3. De aansprakelijkheid van Verkoper is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Verkoper is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. De Koper vrijwaart Verkoper voor aansprakelijkstellingen van hun wederpartijen die schade lijden of (menen te) hebben geleden als gevolg van of in verband met de uitvoering van de overeenkomst. Onder deze vrijwaring vallen ook de kosten die Verkoper moet maken voor (buiten)gerechtelijk verweer tegen de aansprakelijkstellingen.

Artikel 10 Prijs en betaling

 1. Tenzij anders aangegeven zijn prijzen exclusief btw, de kosten van de verpakking, het transport, de afleveringskosten en eventuele overige kosten.
 2. De Koper is verplicht binnen 15 dagen na factuurdatum te betalen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Koper is niet bevoegd enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen en/of te verrekenen.
 3. Indien de Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is de Verkoper bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In dat geval is de Koper aansprakelijk voor de door de Verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling.
 4. Koper is over de periode dat hij met betaling in verzuim is een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval die wettelijke rente geldt.
 5. Indien de Verkoper wegens een tekortkoming van de Koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de Koper. Het gaat hier om de kosten over de hoofdsom overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal € 40,- en maximaal, afhankelijk van de hoofdsom, € 6.775,-.

Artikel 11 Ontbinding

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de Koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, de schuldsaneringsregeling op de Koper van toepassing wordt verklaard, of de Koper door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Koper is aansprakelijk voor de door de Verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 12 Toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht. Het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten, Wenen 11 april 1980, Trb. 1981, 184 en 1986, 61), is op deze overeenkomst niet van toepassing.

Artikel 13 Geschillen

 1. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals bijv., zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Oost-Brabant, zulks behoudens voorzover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
 2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.
 3. Een geschil ten aanzien van een bepaalde rechtsvordering dient aanhangig gemaakt te zijn binnen één jaar nadat de rechtsvordering is ontstaan en aan de eisende partij bekend is geraakt, onverminderd de mogelijkheid van eerder verval of van verjaring overeenkomstig de wet.